• Bìa trước
  •    Sau   


   • Nhờ nhân quả tốt của toàn thể cư dân thế giới mà Địa Cầu xinh đẹp
    này đã được tạo dựng. Nhưng nếu mọi nơi đều bị bao trùm bởi những
    nghiệp quả xấu mới, thì Địa Cầu và/hoặc toàn bộ cư dân sẽ bị diệt vong.

    Hãy gieo nhân lành: Từ Ái
                                                Thuần Chay
                                               Sống Xanh
                                                                             
                                                                                  
    — Thanh Hải Vô Thượng Sư

     


     

      Sau   
  • Chương 1.
   Chương 2.
   Chương 3.
   Chương 4.
   Chương 5.
   Chương 6.

  • Trang Chủ  |   Tác Giả  |   Tin Tức  |   Điểm Báo  |   Bình Luận  |   Trích Dẫn  |   Tư Liệu  |   Tải Xuống  |   Phản Hồi  |   Đọc trên HTML cho kết nối internet chậm
  • Để biết thêm thông điệp khẩn cấp, xin truy cập: www.SupremeMasterTV.com. Để xem các ấn bản và tác phẩm nghệ thuật khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin truy cập: www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *