• Kapitel 3. Ekologisk Veganism för att läka Planeten > I. Kyla planeten och återställa miljön

  • I. Kyla planeten och återställa miljön   Eliminera metan, svart kol och andra växthusgaser


   Boskap är den största Metanproducenten

    Koldioxid är inte vårt värsta hot, utan metan.

   Metan kommer från boskapsuppfödningen.

    

   Vi kan börja med att skära ner på den största metanproducenten i världen, det vill säga djuruppfödningen. , för att kyla planeten snabbast, måste vi sluta konsumera kött i syfte att stoppa djuruppfödning och därigenom även stoppa växthusgaser, metan och andra giftiga gaser från djurindustrin.

    


   Växthus gaser och global uppvärmningspotential

    

   Växthus gaser

   CO2

   (koldioxid)

   CH4

   (methan)

   N2O

   (dikväveoxid)

   Global Uppvärmnings- potential (GWP)*

    

   1

    

   25*

    

   298*

   För-industriell atmosfärisk koncentration

    

   280 ppm

    

   0.715 ppm

    

   0.270 ppm

   Atmosfärisk koncentration år 2005

    

   379 ppm

    

   1.774 ppm

    

   0.319 ppm

   Procetuell påverkan från boskaps industrin**

    

   9%

    

   37%

    

   65%

    

   * Averaged over  100  years,  methane and  nitrous  oxide  are  25 and  298  times respectively more  potent  than  carbon  dioxide  in global  warming potentials. Averaged over 20 years, methane is 72 times more potent.  (One part per million (ppm)  denotes one part per 1,000,000 parts.)  (IPCC,  Fourth  Assessment Report,  2007,  Table  2.14)

    

   ** Steinfeld et al., Livestocks Long  Shadow, 2006


   Om alla i världen skulle börja med denna enkla men mäktigaste goda vana att äta en djur-fri kost, då skulle vi kunna vända effekten av den globala uppvärmningen på nolltid. Vi skulle då få tid att faktiskt kunna vidta långsiktiga åtgärder som mer grön teknik, för att även kunna minska koldioxiden i atmosfären.

    

   Faktum är att om vi försummar att stoppa köttproduktionen, kommer antingen alla dessa gröna ansträngningar att förlora effekten eller vi kan förlora vår planet innan vi ens har en chans att installera någon grön teknik, t.ex. vindkraft eller solenergi eller mer hybridbilar, av den anledningen.

   Forskare från NASA har nyligen meddelat att metan är en kraftig växthusgas och den största människo- skapade källan till den är djurindustrin. Metan fångar upp hundra gånger mer värme än koldioxid under en femårsperiod.

     

   “Metan värmer upp jorden 72 gånger mer än koldioxid

   — Intergovernmental Panel on Climate Change på 20 år.” 62
                                                                                                       — Intergovernmental Panel on Climate Change


   “Metan värmer jorden 100 gånger mer än koldioxid under en emårsperiod.”

   “Ett ton metan som produceras i dag kommer att orsaka större uppvärmning på ett år, än ett ton koldioxid som släpps ut i dag, skulle utöva fram till 2075.” 63

              — Dr Kirk Smith, professor i Global Environmental

   Health, University of California, Berkeley

       

   Kom också ihåg att även om boskap rapporteras orsaka 18% av världens växthusgaser, vilket är mer än världens kombinerade transportsektor, är det faktiskt en underskattning eftersom de nyligen reviderade beräkningarna har placerat den som skapare av möjligen mer än 50% av de totala globala utsläppen. Jag upprepar: boskap har omräknats och genererar eventuellt mer än 50% av de totala globala utsläppen, mer än 50% kommer från djurindustrin. Det är den första lösningen på problemet.64

    

   Faran med metanhydrat och vätesulfid

    

   När det är kallt, ligger metanhydrat alldeles komprimerat under havsbotten och är ofarligt där. Men nu när vädret blir varmare, kommer dessa gaser att frigöras. De släpps redan ut i atmosfären, enligt vetenskapliga rapporter. Permafrostlagret smälter varje dag.65

    

   Det finns redan tecken på att denna farliga tid närmar sig, genom observationer  av sjöar och andra ställen som bubblar av metangas som varit säkert förvarad under ett fruset jordlager.66  Ingen vet när den dagen kommer, när enorma mängder okontrollerat släpps ut, vilket ger en plötslig stegring av temperaturen som sedan kan katalysera en skenande uppvärmning. Det skulle vara katastrofalt för oss.

    

   “Permafrost är som en tidsinställd bomb som väntar på att explodera - om det fortsätter att tina, kan flera tiotusentals teragram metan släppas ut i atmosfären, vilket ger ett varmare klimat. Denna nyligen erkända källa av metan har hittills inte ingått i klimatmodeller.” 67

   (Ett teragram = en miljon ton)

    — Dr. Katey Walter, Aquatic Ecosystem

   Ecologist at the University of Alaska

    

    

   Det är inte bara metan vi är oroade över. Det finns så många gaser i havet. Till exempel har svavelväte utplånat mer än 90% av de levande varelserna i det förflutna, under Jordens historia.68

    

   Beroende på dosens koncentration, kan svavelväte ensamt orsaka irritation i olika kroppsorgan: ögon, näsa, hals, astmaliknande besvär, spontan abort, nedsatta kroppsliga funktioner, huvudvärk, yrsel, kräkningar, hosta, ansträngd andning, ögonskador, chock, koma, död, etc.

    

   Vi kan dö av gas, för att inte tala om den globala uppvärmningen. Just nu finns det så mycket metan som redan släppts ut i atmosfären att många människor har mer psykiska sjukdomar eller andra fysiska lidanden, enligt vetenskapsmännens forskning.

    

   Metangas kan orsaka huvudvärk, andningsproblem och hjärtproblem och i mer koncentrerade doser, död genom kvävning. Det liknar en koloxidförgiftning. Det är 23 gånger mer dödligt än koldioxid.

    

   Andra dödliga gaser från boskap

    

   Det finns även andra dödliga, giftiga gaser som släpps ut från djurindustrin. Det är den största källan till 65% av global dikväveoxid, en växthusgas med ca 300 gånger större uppvärmningspotential än koldioxid. Djurindustrin producerar också 64% av all ammoniak, som orsakar surt regn och svavelväte, en dödlig gas. Så att stoppa animalieproduktionen är att eliminera alla dessa dödliga gaser, samt metan.69

    

    De förödande effekterna av svart kol

    

    Svart kol är en växthuspartikel som är 680 gånger mer värmealstrande än koldioxid och det orsakar att istäcken och glaciärer runt om i världen smälter ännu snabbare. Upp till 40% av svart kolutsläpp kommer från förbränning av skogar för att boskap ska beta.

   Vetenskapsmän har funnit att 60% av de svarta kolpartiklarna i Antarktis fördes dit av vinden från de sydamerikanska skogarna som bränns för att röja mark för animalieproduktion.70

    

    

   Stoppa köttproduktionen för att uppnå en snabb kyleffekt

    

   Om vi vill se en avkylning av vår planet på ett eller två decennier, är det mest effektivt att minska på metan först. Eftersom den största källan till metan på planeten är boskap, så det snabbaste sättet att minska metan är att bli vegan vilket kommer att kyla ner planeten, framgångsrikt och snabbt.

    

   Den amerikanske forskaren och IPCC -medlemmen Dr. Kirk Smith har visat att inom bara några år har effektförlusten av metan gått förbi koldioxid, och det är nästan helt borta inom ett decennium, men koldioxiden kommer att stanna kvar och värma upp planeten i tusentals år! Så om vi vill ha en snabbare avkylning av planeten måste vi eliminera det som lämnar atmosfären snabbast.71

    

   Med andra ord, metan gör mycket mer skada på kort sikt, men om vi stoppar det, kommer vi att kunna vända trenden med den globala uppvärmningen mycket snabbt.

    

   Det bästa är att sluta äta kött, sluta döda djur, sluta föda upp djur. Då kommer metangas och dikväveoxid att sluta produceras! Då har vi redan minskat en stor del av luftföroreningarna och vi avbryter den globala uppvärmningen. Jag har redan sagt att 80% av den kommer att skäras ner nästan omedelbart och vi kan se resultat inom några veckor.


   Bevara oceanerna


   Stoppa skapandet av döda zoner


   Det finns andra stora fördelar som vi vinner genom att stoppa animalieproduktionen. Döda zoner i havet, orsakas främst av gödningsmedlens avrinning från jordbruket som främst används för djurfoder.

   Döda zoner är ett allvarligt hot mot havens ekosystem, men de kan återhämta sig om vi slutar förorena dem med våra djurrelaterade aktiviteter.

   Den enorma döda zonen i Mexikanska golfen, lika stor som New Jersey, som kväver allt liv i havet där, är överväldigande och beror på att kväve rinner ner i havet från Mellanvästern, från animaliskt avfall och gödningsmedel för djurfodergrödor. Detta avfall är giftigt. Det innehåller antibiotika, hormoner och bekämpningsmedel och 10 till 100 gånger större koncentration av dödliga patogener som E. coli och salmonella jämfört med mänskligt avfall.72

   År 1995 brast en gång, en åtta hektar stor grisgödsellagun i North Carolina, och spillde ut 95 miljoner liter av detta giftiga avfall, dubbelt så stor volym som den beryktade Exxon Valdez oljeutsläpp (260.000 till 750.000 fat eller 41.000 till 119.000 m³ råolja.] Hundratals miljoner fiskar i delstaten New River dödades omedelbart på grund av nitrater i avfallet, med ytterligare skadliga effekter när föroreningen nått havet.73

    

   “Antalet, döda zoner i havet på grund av syrebrist har ökat från 49 på 1960-talet till 405 under 2008 och ökningen fortsätter.” 74

    — Robert J. Diaz och Rutger Rosenberg, Topp Marinekologer

    

    Stoppa fisket och återfå livet i haven

    

   Vi behöver desperat fisken i havet för att havet ska vara i balans, annars kommer våra liv att vara i fara.

    Fisket bidrar till den globala uppvärmningen främst genom att det stör de komplexa ekosystemen i världshaven. Balanserade marina ekosystem är extremt viktiga, då mer än två tredjedelar av vår planet är täckt av hav.

   Havet är ett mycket komplext ekosystem där allt levande har en unik funktion. Så, att ta bort även en liten fisk för att människor ska äta den, skapar obalans i havet. I själva verket ser vi redan effekter av denna obalans på marina däggdjur.

    

   Sluta fiska och det marina livet återhämtar sig. Eftersom det enorma fisket har orsakat att sardiner försvunnit från kusten i Namibia, så har det på grund av skadliga gasutbrott skapats en död zon som förstör områdets ekosystem på grund av avsaknaden av denna lilla men ekologiskt nyttiga, kraftfulla fisk.75

    

   Överfiske har orsakat att de återstående fiskarna är mindre, maskstorleken på näten har minskats för att fånga mindre fiskar, vilket resulterar i att andra fiskar fångas också. Så förstörs ännu mer de marina ekosystemen och förstör ännu fler fiskars liv. De används antingen som djurfoder eller gödsel eller kastas tillbaka i havet som död fisk. Till exempel för varje ton räkor som fångats, har tre ton andra fiskar också dödats och kastas bort.

    

   En amerikansk studie visade att grisar och kycklingar tvingas konsumera mer än dubbelt så mycket skaldjur som äts av alla japaner, och sex gånger så mycket som konsumeras av människor i USA. Minst en tredjedel av all världens fisk som fångas i dag, ges till boskap.

    

   Om olika uppskattningar blir sanna, då om 40 år är vi utan fisk.” 76

    — Pavan Sukhdev, chef för FN: s miljöprogram’s Green Economy Initiative

    

   Det finns ett annat tillstånd som kallas försurning, där avsaknaden av vissa fiskar har bidragit till en högre syrahalt i havet, vilket i sin tur minskar havets förmåga att absorbera koldioxid.

    

   Fiskodlingar är som lantbruk. De har liknande problem ur miljösynpunkt, med inverkan som inkluderar föroreningar av vattenförekomster. Den odlade fisken finns i stora nät, i områden utanför havsstränder med överbliven mat, fiskavfall, antibiotika och  andra läkemedel och kemikalier som passerar in i omgivande vatten där de skadar våra ekosystem och förorenar vårt dricksvatten.

    

   Så den som tror att äta fisk inte orsakar lika mycket miljöskador, tänk igen. Att konsumera någon animalisk produkt över huvud taget påverkar våra hav och vår värld negativt.    

   Stoppa vattenbristen


   Boskap: Vår största vattenförorenare

     

   “Vi måste ompröva våra jordbruksmetoder och hur vi hanterar våra vattenresurser. Jordbruk och boskaps- uppfödningen står för 70% av sötvattenanvändning och upp till 80% av avskogning.”

    — Ban Ki-moon

    

   Vatten betyder allt för vår existens. Vi måste bevara vattnet, vi måste göra allt vi kan. Det första steget att börja är att vara vegan, eftersom djurindustrin använder över 70% av det rena vattnet på vår planet.

    

   Medan 1,1 miljarder människor saknar tillgång till säkert dricksvatten, slösar vi bort 3 800 miljarder ton värdefullt rent dricksvatten varje år till djurproduktionen.

   Vi har [över] sex miljarder människor på jorden och källor med grundvatten som brunnar, som stöder hälften av vår världs befolkning, de dör ut, torkar upp. Tio viktiga globala flodsystem torkar eller ebbar ut. Tre miljarder människor har brist på vatten.

    

   Har vi för lite vatten?

    

   Till en portion nötkött går det åt mer än 5500 liter vatten.

   Till en portion KYCKLING går det åt 1250 liter vatten. Till

   en komplett VEGAN måltid med tofu, ris och

   GRÖNSAKER går det bara åt 371 liter vatten..77

    

   Även om vi slutar duscha eller borsta tänderna, betyder det ingenting om vi inte slutar äta kött.

    

   Amerikanerna i delstaten Kalifornien oroar sig redan för brist på vatten. Deras glaciärer har smält en hel del. Om ett par år bara, finns det kanske inte ens tillräckligt med vatten för 23 miljoner människor, som är beroende av vatten för att överleva.78

    

   Organisk Vegankost: Sparar över 90% av världens vatten

    

   Var ekologiskt vegan för att spara världens vatten


    

   Källa: Marcia Kreith, Water Inputs in California Food Production, Water Education Foundation, Sepember, 1991  (chart  E3 p28)

    

   Köttproduktionen använder enorma mängder vatten. Det krävs upp till 5500 liter färskt och bra, rent vatten för att producera bara en portion nötkött.79 Däremot kostar en full veganmåltid bara 445 liter vatten. Det är mer än 90% procent mindre.

    

   Vi kan stoppa vattenbristen. Medan torka plågar allt fler människor, har vi inte råd att slösa på vatten. Så om vi vill stoppa vattenbristen och bevara värdefullt vatten, måste vi sluta med animaliska produkter.


   Bevara marken


   Stoppa överbetning och ökenspridning

    

    Boskapssektorn är människans enskilt största användning av mark och den värsta drivkraften bakom förstöringen av regnskog.

   Vi måste sluta att föda upp boskap för att skydda vår jord och skydda våra liv. Betande är en viktig orsak till ökenspridning och andra skador, och ansvarar för mer än 50% av jorderosionen.

    

   Det är bara 30% av jordens yta som är land. Av dessa dyrbara 30%,används en tredjedel av det, inte för vår överlevnad, men till betesmark för boskap eller för att odla tonvis med spannmål till djurfoder - allt för att producera ett par bitar kött.

    

   Till exempel, omkring en miljard hektar eller 80% av all jordbruksmark i USA och ungefär hälften av all amerikansk mark används för köttproduktion. Däremot används mindre än tre miljoner hektar till att odla alla grönsaker i landet.80

   I Mexiko, uppgav den senaste forskningen att 47% av marken redan har fått betala med ökenspridning till följd av skador från boskapsindustrin.81Och ytterligare 50 till 70% av landet lider av torka.

   Kalhuggning av mark för boskap har skapat instabilitet och allvarlig markförstöring i hela Mexiko. I de norra delarna av Mexico är nästan två tredjedelar av landet klassat som ett totalt eller påskyndat tillstånd av erosion.82  När djuren äter all växtlighet och trampar ner landet, återstår bara en cementliknande mark där inget kan växa. Det förvärrar den globala uppvärmningen eftersom mer kol släpps från döende växter och bar mark.
   Utrota svälten i världen


    

   När alla äter en växtbaserad kost,

   finns det tillräckligt med mat för att föda 10 miljarder människor.

    

    Slöseri med mark för att föda upp boskap

    

   Har vi brist på mat?

   Hur många människor i världen svälter?

   1,02 miljarder människor.

   Var femte sekund, dör ett barn av hunger. Spannmål och bönor som

   för närvarande ges till

   livsmedelsproducerande djur är tillräckligt för

   att föda nästan två miljarder människor.83

   — Julie Gellatley och Tony Hardle

                 
   Nittio procent av all soja, 80% av all majs och 70% av all spannmål som odlas i USA används till att göda boskap, samtidigt som denna mat skulle kunna föda minst 800 miljoner hungriga människor.84 Vi har svältande människor, vi har barn som dör var femte sekund eftersom vi använder för mycket mark, för mycket vatten, för mycket

    

   femte sekund eftersom vi använder för mycket mark, för mycket vatten, för mycket mat till boskap i stället för till människor.

    

   Om vi inte äter kött, kommer vi i framtiden att använda jordbruksprodukterna, spannmålen, till att mätta människor istället för att föda upp och utfodra fler djur. Så vi har inte svält längre och det bliringa fler krig på grund av svälten. Effekten är enorm.

     
   Effektiv markanvändning   Pound (0.5kg) av användbart protein per tunnland från olika livsmedel

    

   Källa:  USDA;  FAO/WHO/UNICEF Protein  Advisory Group,  2004

     

   Dessutom, ju mer vi använder ekologiska, naturliga jordbruksmetoder, desto mer mat har vi, desto friskare blir vi och desto friskare kommer jorden att bli. Då kommer jorden att återhämta sig, då har vi mer och mer överflöd av mat.


       Stoppa avskogningen


   Vi måste förbjuda avskogning och vi måste plantera fler td, förstås. Överallt det är erosion eller finns bar mark måste vi plantera td.

    

   Avskogningen beror också till stor del på köttproduktionen. FN uppskattar att avskogningen står r ungefär 20% av alla växthusgasutsläpp och nästan all avskogning är relaterad till köttproduktionen.86 80% av röjd skog i Amazonas huggs ner för att bli betesmark åt boskap och resten är planterat med sojagrödor som i stor utsträckning används till djurfoder.

    

   Varje år hugger vi ner skog lika stor som Englands yta bara för att föda upp djur. Det är därför vår planet värms upp och då får många platser problem med översvämningar och torka.

    

   Ett regnskogsområde lika stort som en fotbollsplan rstörs varje sekund r att producera endast 250 hamburgare.87


   V
   i rlorar 55 kvadratmeter regnskog r varje hamburgare gjord på nötkött.88


   Sk
   ogar spelar en enorm roll i absorbera CO2. Till exempel har skogarna i nordvästra delarna av USA möjlighet att absorbera hälften av alla utsläpp i delstaten Oregon, USA.

    

   Enligt miljöorganisationen Greenpeace lagras åtta procent av jordens skogsrelaterade kol i de stora regnskogarna i Kongos avrinningsområde i Centralafrika. Forskarna förutspår att fortsatt avskogning i Kongo kommer att släppa samma mängd koldioxid som England avgett under de senaste 60 åren.89 , det är viktigt att bevara skogen medan vi fortfarande kan.

    

   Td attraherar regn, behåller jorden och stoppar erosionen. Träden ger syre och skugga, och är hem åt våra vänner i skogen, djuren, vilka i sin tur också håller vår planet frisk och ekologisk.

    

   Avskogning handlar inte bara om permanenta förändringar i jordens temperatur, nederbörd och vädermönster, som skogen reglerar. Det handlar inte bara om de miljontals människor som riskerar att förlora sitt uppehälle som är beroende av skogarna. Det är mer än så. Det är utrotningen av växt- och djurarter som är 100 gånger snabbare än vad som är naturligt och det förstör våra ekosystem.

    

   Lyckligtvis har vi lösningen till hands, som är en ekologisk, vegan lösning. Vi måste acceptera denna organiska, vegan lösning som det enda sättet att rädda vår planet just nu.

    

   Marken för bete och fodergrödor kan bli till skogar som hjälper till att minska den  globala uppvärmningen. Dessutom, om all tillgänglig mark förvandlas till jordbruksmark för ekologiska gnsaker, skulle inte bara människor ha fullt med mat, utan upp till 40% av alla växthusgaser i atmosfären kan absorberas. Detta sker utöver avskaffandet av över 50% av utsläppen som orsakas av boskapsuppfödningen.90

    

   Därför eliminerar vi de flesta av de växthusgaser som produceras av människor genom att helt enkelt anta djurfri, vegan, ekologisk livsstil.


   Spara energi 


    

   Energikostnaden för köttproduktion

    

   Köttproduktion är energikrävande och grovt energiineffektivt. För att producera ett kilo nötkött förbrukas 169 megajoule (169 miljoner watt) energi, eller tillräckligt med energi för att driva en genomsnittlig europeisk bil i 250 kilometer!

    

   En biff kostar 16 gånger så mycket fossila bränslen som en vegan måltid som innehåller tre sorters grönsaker och ris.


   Källa: Giddon Eshel and Pamela A. Martin, ”Diet, Energy and

   Global  Warming”, Earth  Interaction, Vol. 10 (2006),  paper  No. 9.

     

   FN IPCC: s ordförande, Dr Rajendra Pachauri, anger vidare att kött kräver ständig kyla, transport och förvaring, odling och transport av djurens mat, en massa förpackningar, en hel del matlagning vid höga temperaturer under långa perioder och animaliskt avfall som också måste bearbetas och bortskaffas. Köttproduktionen är så kostsam och ineffektiv, så ohållbar att det är en dålig affär att producera kött.91

    

   Den verkliga kostnaden för köttet

    

   “För att producera 0.45 kilo nötkött, krävs 11350 liter vatten, 5,5 kg spannmål, 16 kg matjord och energi motsvarande 455 liter bensin. Om alla dessa kostnader ingick i priset på produkten, utan subventioner, skulle den billigaste hamburgaren i USA kosta 35 dollar.” 92

    — John Robbins


   Återställa biologisk mångfald


    

   Allt på den här planeten, inklusive vi människor, hänger ihop och vi hjälper varandra att göra våra liv här bekväma och uthärdliga. Men om vi inte vet det, dödar vi oss själva. Varje gång vi dödar ett träd eller dödar ett djur, dödar vi en liten del av oss själva. Hotade arter, omfattning utvärderas i artsammansättning gruppvis


   Källa:  Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Global  Biodiversity Outlook, 3, 2010.  http://www.cbd. int/doc/publications/gbo/gbo3-final-en.pdf, p.28.

    

    

   I haven och sötvatten, har många fiskarter redan gått förlorade och hela vattenmiljöer t.ex. korallrev har decimerats av sådana metoder som trålning och fiske med sprängämnen. På land, ansvarar konsumtionen av kött för stora regioner som avverkas för bete och grödor såsom soja som ges till livsmedelsproducerande djur.

   Dessa verksamheter rånar vår biologiska mångfald, det har skett en alarmerande ökning av växter och djur som försvinner.93


   Återvinn floder och mark från föroreningar   Om
   vi verkligen vill bevara rent, säkert vatten åt oss själva och våra barn måste vi sluta med boskapsproduktion och införa en växtbaserad kost.

   US Environmental Protection Agency uppskattar att jordbruket, som mest är köttproduktion, bidrar med nästan tre fjärdedelar av landets vattenföroreningsproblem.94 En enda grisfarm med 500 000 grisar, genererar mer avfall årligen än 1,5 miljoner invånare på Manhattan i New York City. Virginia, producerar fjäderfäanläggningar även 1,5 gånger mer förorenande kväve än alla de människor som bor i samma område. Det finns ingen lag för att reglera detta.

    

   1,8-miljoner grisarna i Irland genererar mer avfall än hela landets befolkning på 4,2 miljoner!

    

   Eftersom marken inte kan absorbera allt överskott kommer mycket ut i våra älvar och marken.Vi talar om en fasansfull mängd giftigt material som utgör ett skrämmande problem, inklusive giftiga gaser som svavelväte och ammoniak, rester av bekämpningsmedel, hormoner, antibiotika och bakterier som E. coli som orsakar matförgiftning och även död.

    

   Tillsammans med avfallet har konstgödselavrinning som gödslar grödor som ges till djur dokumenterats av forskare för att orsaka döda zoner i havet samt orsaka blågröna giftiga algutbrott.

    

   En sådan händelse inträffade nyligen i Bretagne, Frankrike, där en majoritet av landets boskap och en tredjedel av gårdarna ligger. På Bretagnes kust, kommer avfall och kemisk avrinning ut i havet och orsakar utbrott av giftalger, som släpper ut den dödliga gasen svavelväte. Vi har nyligen på nyheterna hört om en häst som dog inom en halv minut av att kliva i algerna och hälsoproblem hos över 300 människor som undersöks av samma skäl runt detta område.

    

   Det faktum som gör allt detta värre är att animaliskt avfall till stor del är oreglerat, vilket innebär att det inte finns något som hindrar dessa händelser med föroreningar som kan orsaka sjukdomar eller dödsfall för många djur och människor.

    

   (Se tillägg 9 för fler exempel på förorening från djur avfall.)


   Mildra finansiella och hälsokostnader    

   Spara miljarder av kostnaderna för klimatförändringarna

    

   Ledarna är oroliga för kostnaderna för att mildra klimatförändringen. Men den goda nyheten är att när världen gått över till djurfri kost, då kommer vi att kunna minska kostnaderna med hälften eller mer. Det betyder att vi skulle minska med tiotusentals miljarder dollar.

    

   • Kostnaderna för klimatförändringar

    

   “Europeiska kommissionens undersökning bedömer att klimatförändringen kan kosta upp till 74.000 miljarder dollar. En meter höjning av havsnivån skulle öka stormskador på egendom med 1. 500 miljarder dollar.” 95

   — Miljöforskare F. Ackerman och E. Stanton

    

    

   “Kostnad för passivitet skulle kunna uppgå till 176 miljarder dollar årligen till år 2100 för Japan.” 96

    — Prof. Nobuo Mimura och kollegor

    

   • Besparingar med Vegankost

    

   Globalt införande av vegankost kan radera 80% (32.000 miljarder dollar) av de beräknade kostnaderna på 40.000 miljarder dollar för att mildra klimatförändringen till 2050.97

    


   Minimera vårdkostnader

    

   Hälsoriskerna med att äta kött blir mer och mer uppenbara i dessa dagar. Boskap ges rutinmässigt alltför mycket hormoner och antibiotika, som sedan när de konsumeras som kött i sin tur kan äventyra människors hälsa.

    

   Det finns även giftiga biprodukter vid slaktplatser som ammoniak och svavelväte. Dessa giftiga ämnen har orsakat dödsfall bland arbetare på grund av sin extrema giftighet.

    

   Som ett så kallad livsmedel är kött helt enkelt ett av de mest ohälsosamma, giftiga, ohygieniska objekt som någonsin skulle kunna förtäras av människor. Vi skulle aldrig äta kött om vi älskade och vårdade vår hälsa och våra liv. Vi kommer att leva längre utan kött och bli friskare och klokare utan kött.

    

   Kött har vetenskapligt visat sig orsaka alla typer av cancer, även hjärtsjukdomar, högt blodtryck, stroke och fetma. Listan kan göras lång. Alla dessa sjukdomar dödar miljontals människor varje år, miljontals människor dör på grund av köttrelaterade sjukdomar och gör att miljontals andra blir allvarligt sjuka och handikappade också. Det finns inget slut på de tragedier som orsakas av köttdiet. Vi borde veta det vid det här laget genom alla vetenskapliga och medicinska bevis.

   Vi har inte ens nämnt de smutsiga villkor, de kringskurna miljöer där djuren hålls fram till slakten, som främjar överföring av sjukdomar som svininfluensa. Faktum är att vissa köttöverförbara sjukdomar, som den mänskliga formen av galna kosjukan, är tragiska dödsfall. Den som ådrar sig galna kosjukan är dömd att dö bedrövad och sorgsen. Andra föroreningar som E. coli, salmonella, etc., kan också orsaka allvarliga hälsoproblem, långsiktiga skador och leder ibland till döden.

    

   I en vegan värld skulle det inte finnas några sorgliga nyheter om någons barn som dör av hjärnskador eller förlamning på grund av E.coli, den dödliga bakterien som ursprungligen nästan alltid kommer från livsmedelsproducerande djur. Det skulle inte finnas någon mer sorg på grund av den dödliga influensan, eller galna kosjukan, cancer, diabetes, stroke och hjärtinfarkt, salmonella, ebola, etc., etc. Även AIDS som vi är så rädda för, kommer ursprungligen också från jakt på djur som blir mat. Djursjukdomar från den hemska, smutsiga djuruppfödningen står för 75% av alla framväxande, smittsamma sjukdomar hos människor.

    

   Även mjölk, som vi har hört är så bra för oss, är tvärtom ett gift som orsakar sjukdomar (och naturligtvis ekonomiska förluster). Här är några: bakteriella mikrober, bekämpningsmedel och enzymer som finns i ost, som härrör från tarmarna på andra djur; bröst-, prostata- och testikelcancer från hormoner som finns i mjölk, listerios och Crohns sjukdom, hormoner och mättat fett som leder till benskörhet, fetma, diabetes och hjärtsjukdomar.

    

   • Hälsokostnader för Kött och mejeriprodukter

    

   Hjärt- och kärlsjukdomar har kostat 503,2 miljarder dollar i USA under 2010.98

   Cancerbehandling kostar 6,5 miljarder dollar i USA per år. Diabetesbehandling kostar 174 miljarder dollar i USA per år. Individuell behandling av övervikt kostar

   93 miljarder dollar per år i USA.99   Köp tid att utveckla grön teknik


    

   Vi kan inte skära ner koldioxid så snabbt eftersom vi har inte några andra tekniska uppfinningar just nu för att ersätta den teknik som vi har. Hur många elbilar ser ni som kör på gatorna än? Hur mycket minskar det koldioxid? Inte mycket. Men metanföroreningar kommer från boskapsuppfödningen, så om vi slutar med det, blir det ingen mer uppvärmning!

    

   Det finns redan avancerad vetenskap för att fånga koldioxid och blanda det med havsvatten för att skapa cement. Man kommer att minska koldioxid med andra cementproducerande metoder och även minska ny koldioxid från att förorena luften. Men ändå, ny teknik tar så lång tid att utveckla och komma ut på marknaden.

    

   Det naturliga landskapet med ängsmark och skog är mer effektivt för att absorbera koldioxid än kol-fångar teknik, enligt FN: s miljöprogram. Dessutom är det riskabelt, tror jag. Det är inte testat än. Vad händer om kolet läcker ut i atmosfären igen i en koncentrerad mängd? När vi fångar upp det år efter år, årtionde efter årtionde, och så händer något och det läcker ut, vad gör vi då?

   Så med vegankost, äter vi det som är bäst för vår hälsa, för djuren, för miljön och naturen kommer att göra resten för att återställa balansen och rädda vår värld.100

    

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *